sistre cila ankara
 
 • Abidinpaşa
 • Akdere
 • Ayrancı
 • Aydınlıkevler
 • Bahçelievler
 • Balgat
 • Beşevler
 • Birlik Mahallesi
 • Cebeci
 • Cevizlidere
 • Çankaya
 • Çayyolu
 • Çiğdem Mahallesi
 • Çukurambar
 • Demetevler
 • Demirlibahçe
 • Dışkapı
 • Dikmen
 • Etlik
 • Fatih Mahallesi
 • İncek
 • Gölbaşı
 • G.O.P
 • Keçiören
 • Küçükesat
 • Konutkent
 • Kurtuluş
 • Kırkkonaklar
 • Mamak
 • Oran
 • Ostim
 • Öveçler
 • Seyran bağları
 • Siteler
 • Site Yıldız
 • Sokullu
 • Söğütözü
 • Tuzluçayır
 • Türkkonut
 • Tandoğan
 • Türközü
 • Ulus
 • Ümitköy
 • Yenimahalle
 • Yenikent
 • Yüzüncüyıl
 • Gazi Osman Paşa
Mutfaklara ve banyoya Parke Yapılırmı

Mutfaklara ve banyoya Parke Yap�labilir Mi?

Mutfaklar�n�z için parke seçimi dairenin özel bir odas�na yap�lan parke seçimlerinden, daha fazla önem arz etmektedir. Mutfak için parke seçmek özen gösterilmesi ve oldukça dikkat edilmesi gereken bir husus olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Her hangi bir kalitedeki parke kullan�m� ileride farkl� sonuçlar� beraber getirebilir. Bunun için ne gibi yollara ba� vurmal�y�z, bu sorunun cevab�na a�a��daki yazm�zda ula�abilirsiniz.

Mutfaklar�m�za parke yap�labilir mi?

E�er mutfaklara parke yap�l�rsa, ne gibi sonuçlar olur bunlar� görece�iz. Mutfa��m�za parke seçerken daha dikkatli davranarak hareket etmeliyiz ve buna ba�l� olarak da ara�t�rmam�z� daha iyi yapmal�y�z. Seçerken yap� ve dekoratif malzemeler satan yerlerden ve parkecilerden, detayl� olarak bilgiler almal�y�z.

En önemli bilgi kayna��da çevremizdeki kom�ular�m�z bina, yak�n akrabalar�m�z ve di�er dostlar�m�zd�r. Çünkü mutfa��nda parke kullanan bir bireyden yard�m almak, sizlere de yol gösterecektir. Mutfaklar�m�z di�er odalar�m�za göre nemin ve suyun iç içe oldu�u yer oldu�u için, son derece dikkatli olunmas� gereken alanlard�r.

Ço�u ki�iler mutfaklarda parkenin sa�l�kl� ve kullan��l� olmad���n� söylebilir ancak kaliteli ve ortama uygun bir parke seçimi yap�l�rsa mutfa��n�z�n zeminleri için modern do�al görünüm kaç�n�lmaz olur. Öncelikle parkelerin malzeme yap�lar�n� neme ve suya dayanma güçleri hakk�nda bilgilere ula��n. Markalar aras�nda garanti ve a��nma süreleri hakk�nda detayl� olaak bilgiler al�n. Laminat perke kaliteleri aralar�nda  baz� s�n�f sistemien göre ayr�l�rlar. 31. s�n�f 32. s�n�f ve daha dü�ük olanlar� gibi bunlar a��nmaya dayana�kl� olarak belirler, bunlar� ara�t�rma yapt���n�z zaman çok daha iyi göreceksiniz.

Zorlanmalara üzerinde yap�lacak yürüyü� silkilasyonuna sürtünmeye kar�� dayan�kl�, çizmeyen darbelere kar�� sa�lam neme dayan�kl� (su geçirmez) ve s�cakl�k de�i�ikliklerine dayan�kl� olan parkeler mutfaklarda rahatl�kla kullan�labilir ve kullan�lmas�nda pek bir s�k�nt� yoktur. Bak�m� kolay kullan��l� ve hijyenik ürünler olarak geçerler. Yukar�daki noktalar� göz önüne al�nd���n�zda, mutfaklar�n�z�n zeminlerinde laminant parkeleri tercih edebilirsiniz. Daha do�al ve s�cak görünümlü zeminlere sahip olmu� olursunuz.

Banyoda lamant parke kullan�l�r m�?

Banyolar da mutfaklarda oldu�u gibi, nemin ve suyun fazlas�yla oldu�u alanlard�r. Yani ayn� özellikleri banyolarda da görmekteyiz. Fakat ço�u birey ev in�aas� yaparken, banyolarda laminant parkeleri tercih etmez. Bunun yerine fayans ve d�er yap� ta�lar�n� seçerler. Bunun nedeni asl�nda laminant parkelerin sa�laml��� ve dayan�kl�l��� de�il de, banyoya katmakta oldu�u görüntüdür. Bu yüzden laminant parkelerin banyoda kullan�lmas�, pek s�cak bak�lan bir durum olmaz. Bunun yerine yap� malzmeleri tercih edilir. Ama sizler tabi ki laminant parkeleri tercih edebilirsiniz. Yukar�da yazm�� oldu�umuz gibi su geçirmez parkeler, bu konuda sizlere fazlas�yla yard�mc� olacakt�r. Yaln�z bu karar� ald�ysan�z yani kullanma niyetindeyseniz, s�k� bir ara�t�rma içerisine girmenizi ve daha sonra sat�n alman�z� öneririz.

linkler