sistre cila ankara
 
 • Abidinpaşa
 • Akdere
 • Ayrancı
 • Aydınlıkevler
 • Bahçelievler
 • Balgat
 • Beşevler
 • Birlik Mahallesi
 • Cebeci
 • Cevizlidere
 • Çankaya
 • Çayyolu
 • Çiğdem Mahallesi
 • Çukurambar
 • Demetevler
 • Demirlibahçe
 • Dışkapı
 • Dikmen
 • Etlik
 • Fatih Mahallesi
 • İncek
 • Gölbaşı
 • G.O.P
 • Keçiören
 • Küçükesat
 • Konutkent
 • Kurtuluş
 • Kırkkonaklar
 • Mamak
 • Oran
 • Ostim
 • Öveçler
 • Seyran bağları
 • Siteler
 • Site Yıldız
 • Sokullu
 • Söğütözü
 • Tuzluçayır
 • Türkkonut
 • Tandoğan
 • Türközü
 • Ulus
 • Ümitköy
 • Yenimahalle
 • Yenikent
 • Yüzüncüyıl
 • Gazi Osman Paşa
Parke Markaları

 

 

 

 

 Parke Markalar�

Laminant parkeler, günümüzde ev araç gereçleri aras�nda, en çok tercih edilen ve konut in�aalar�nda en fazla önem gösterilen bir aksesuar ürünüdür. Nedeni ise so�uk ve s�cak havalarda, katmanlar� sebebiyle ortamdaki �s� ve s�cakl��� zeminden kontrol etmesinden dolay�d�r. Yaln�z her laminant parke san�ld��� gibi güvenilir de�ildir. Toplumda kendini kan�tlayan baz� markalar haricinde parke kullanmak, sizlerin sa�l���n� da olumsuz etmesine ek olarak, bütçenizi de zorlu bir sürece sokacakt�r. Bu yüzden a�a��da yazm�� oldu�umuz markalar haricinde bir marka alman�z� önermiyoruz. Fakat sizler eve gelmeden önce laminant parke sistemi dö�endiyse, asl�nda elde olan pek bir�ey yoktur. A�a��daki markalar ile önerimiz, ilk defa bu sistemden yararlanacak olan bireyler için geçerlidir.

Kaliteli Parket Markalar�

Bilindi�i üzere laminant parkeler %100 organik bir malzeme olarak i�leme al�nan a�aç’tan üretilmektedir. �malat esnas�nda kullan�lan a�açlar kurutma ve iklimleme olarak bilinen i�lemlerinin olmas�n�n devam�nda, 90 derece dik gelecek �ekilde presleme uygulamas� yap�l�r. Bu i�lem a�açlar�n rutubet ald��� takdirde, çal��ma riskini de en aza indiger. Üzerindeki 4 mm ah�ap tabaka dan dolay� defalarca silistre uygulamas� ile beraber, yenilemesi yap�l�r. Bütün üretici firmalar taraf�ndan yap�lan malzemeler garantili olarak sat��a sunulur. ��te lamine etme olay� da budur. Bu arada �unu da belirtmek istiyoruz. 2005 y�l� Avrupa da parke sat�� rakamlar� yakla��k olarak 110 milyon m2 dir. Bu rakamlar sat�lan masif parke, mozaik parke, lam parke ve lamine parke olarak birçok çe�idi içerisinde bar�nd�rmaktad�r. Ba�l�ca parket markalar�:

 • ÇAMSAN
 • EGGER
 • Floorpan
 • Kaindl
 • Swisskrono
 • Kronotex
 • Moonloc
 • Peliparke
 • Aquafloor

Tamamen do�al olan lamine parkelerin içerisinde herhangi bir zararl� madde yer alm�yor ve ayr�ca ah�ap, insan vücudunda yer alan elektrik seviyesini de sip seviyelere indirgiyor. Vücudumuzda bulunan negatif enerjiyi, stresi ç�plak ayakla topra�a basm��ças�na vücudumuzdan transfer eden ah�ap, dekorasyonu görsel anlamda desteklemenin yan�nda sa�l�k konusunda da ne denli önemli oldu�unu gösteriyor. Çünkü parkeler sa�l��a oldukça kötü tetikleyen hiçbir unsuru, içerisinde bar�nd�rm�yor. Faydal� bile�enler sayesinde, uzun süreli kullan�mlar� sizlere sunuyor.

Laminat parkeler ise cila, hdf, denge ve desen ka��d� gibi birkaç katman�n preslenmesiyle olu�an, tam anlam�yla do�al olmayan zemin kaplama ürünlerinin ortak bir ismi olarak biliniyor. Laminat ilk etapta daha ekonomik olu�uyla olmas�yla beraber, tan�n�yor. Lamine gibi do�al ah�ap olmayan dolay�s�yla maliyeti daha dü�ük olmakta olan laimant parkeler geli�en teknoloji ile beraber görüntü olarak laminelere fazlas�yla benzemeye ba�lad�. Dünya’n�n en büyük laminat parke üretici Kaindl ise i�i daha ileri k�s�ma götürerek, neredeyse birebir lamine görüntüsünü hatta dokusunu yakalayan modellere bile imza atmaktad�r. Parke hakk�nda detayl� bilgilere sahip olduktan sonra, sizlere en uygun olan� tercih edebilir ve sat�n alabilirsiniz. Unutmay�n ki, her parke ayn� de�ildir.

linkler