sistre cila ankara
 
 • Abidinpaşa
 • Akdere
 • Ayrancı
 • Aydınlıkevler
 • Bahçelievler
 • Balgat
 • Beşevler
 • Birlik Mahallesi
 • Cebeci
 • Cevizlidere
 • Çankaya
 • Çayyolu
 • Çiğdem Mahallesi
 • Çukurambar
 • Demetevler
 • Demirlibahçe
 • Dışkapı
 • Dikmen
 • Etlik
 • Fatih Mahallesi
 • İncek
 • Gölbaşı
 • G.O.P
 • Keçiören
 • Küçükesat
 • Konutkent
 • Kurtuluş
 • Kırkkonaklar
 • Mamak
 • Oran
 • Ostim
 • Öveçler
 • Seyran bağları
 • Siteler
 • Site Yıldız
 • Sokullu
 • Söğütözü
 • Tuzluçayır
 • Türkkonut
 • Tandoğan
 • Türközü
 • Ulus
 • Ümitköy
 • Yenimahalle
 • Yenikent
 • Yüzüncüyıl
 • Gazi Osman Paşa
Parke Türleri

Parke Türleri

Zemine parke dö�etmek isterseniz, kar��n�za 3 ana ba�l�kta gerçekle�en parke türleri ç�kar. Bu parkeler genel olarak, masif parke, lamineparke ve laminat parke. Bu parke türlerinin ba�l�ca özelliklerine a�a��da detayl� olarak aktard�k ve tüm özelliklerini gösterdik. Hangi tür parkeyi seçece�iniz sizlerin bütçesine, kullan�m ko�ullar�na ve zeminin yap�s�na göre farkl�l�k gösterecektir. Burada ba�l�ca renklerini ve çe�itlerini sizlere aktaraca��z ama firma kataloglar�nda onlarca hatta binlerce çe�itleri görece�inizi unutmay�n�z.

Masif parkede olan her dö�eme tahtas�, tek parça keresteden biçilmi�tir. Parke plakalar�n�n her biri, ad�ndan da anla��laca�� üzere, tümü tümüne masif bir araçt�r. Herhangi bir katk� malzemesi ya da farkl� ah�ap tabakalar söz konusu bile de�ildir.

Lamine parke plakalar�n�n her biri ise asl�nda birkaç kat olarak kar��m�za ç�kar. Genellikle farkl� ah�ap tabakalar�n üst üste bindirilmesi ile beraber meydana gelir. Sadece en üst tabaka masif ah�ap özelliklerini içerisinde bar�nd�r�r. Di�er tabakalar farkl� a�açtan ve ve farkl� kaliteden gerçekle�ebilir. Laminat parke ise ana malzemesi s�k��t�r�lm�� tala� ve ka��t film tabakalar� olan, do�al parke görünümlü bir zemin kaplamas� olarak geçer.  Do�al de�il, yapay bir malzemedir. Bu yüzden laminat parke modellerini bu yaz�m�z�n tamamen d�� k�sm�na b�rakt�k.

Akçaa�aç parke genel olarak aç�kt�r ve serttir. Damarlar� ço�u a�aç türüne göre daha az belirgindir. Rengi aç�kla�t�kça fiyatta e� zamanl� olarak artmalar görülür. Oday� ferah gösterece�inden koyu renk ya da renkli mobilya ve aksesuarlarla kullan�lacak, çok sade bir zemin olarak geçer. Oturma odalar�, mutfak ya da antre için uygun bir yap�dad�r. Bir a�aç türünün tek bir rengi olmaz zorunlulu�u gibi durumlar yoktur. Aç�ktan koyuya farkl� tonlamalar ile gelebilir. Parke firmalar�n�n kataloglar�na bakt���n�zda, hepsinde ayn� a�aç ve renkleri görmeniz mükün de�ildir. Bir firmada be�endi�iniz renk, di�er firman�n katalo�unda pek fazla olmayabilir. Örne�in me�e kategorisinde yer alan yeni me�e, bal me�e, aç�k me�e gibi de�i�ik isimler, de�i�ik firmalarda kar��n�za gelmektedir ve her ürün farkl� renktedir.

Zaman içerisinde renk de�i�ikli�i yapmak isterseniz masif olan parkelerin boyanabilece�ini söyleyebiliriz. Damarl� desen di�er renklerde de belli olacakt�r. Masif ve lamine parke aras�nda görünü� aç�s�ndan pek bir fark yoktur. Ancak masif parkenin dö�enmesi daha zahmetlidir. Lamine parke ise daha kolay ve hz�l� �ekilde dö�enir.

Son y�llarda a�aç türlerinin de gitgide azalmas�yla, sektörde a�açlar�n daha tutumlu kullan�ld��� lamine parkeye olan ilgi üst seviyelere ç�km��t�r. Masif parkenin en büyük avantajlar�ndan biri, her sistre sonras� yepyeni bir görünüme sahip olmas�d�r. Masif parkeler birçok kez sistre yap�lmas�na elveri�li olan bir parke modelidir. Her parkenin göüldü�ü üzere kendine özgü özellikleri ve farkl� kullan�m alanlar� bulunmaktad�r ve de�i�im göstermektedir.

linkler