sistre cila ankara
 
 • Abidinpaşa
 • Akdere
 • Ayrancı
 • Aydınlıkevler
 • Bahçelievler
 • Balgat
 • Beşevler
 • Birlik Mahallesi
 • Cebeci
 • Cevizlidere
 • Çankaya
 • Çayyolu
 • Çiğdem Mahallesi
 • Çukurambar
 • Demetevler
 • Demirlibahçe
 • Dışkapı
 • Dikmen
 • Etlik
 • Fatih Mahallesi
 • İncek
 • Gölbaşı
 • G.O.P
 • Keçiören
 • Küçükesat
 • Konutkent
 • Kurtuluş
 • Kırkkonaklar
 • Mamak
 • Oran
 • Ostim
 • Öveçler
 • Seyran bağları
 • Siteler
 • Site Yıldız
 • Sokullu
 • Söğütözü
 • Tuzluçayır
 • Türkkonut
 • Tandoğan
 • Türközü
 • Ulus
 • Ümitköy
 • Yenimahalle
 • Yenikent
 • Yüzüncüyıl
 • Gazi Osman Paşa
Parke seçiminde püf noktaları?

Parke seçimde püf noktalar� nelerdir?

Zaman�n süre iç mekan�n önemi gittikçe artm��t�r. �nsanlar huzurla ya�ayacaklar� gerek yerleri kendileri dizayn etmeye ba�layarak gerekse bilir ki�ilerden yard�m alarak kendi dünyalar�n� yaratm��lard�r. Dekorasyon ç�lg�nl��� insan�n kendini huzurlu hissetmek istedi�i bir ortam� aray��� ile ba�lam��t�r. Zamanla de�i�en ve -hala de�i�mekte olan- dekorasyonda parke yenili�i geldi�inde insanlar ciddi anlamda yeni bir icat olan parkeye ilgi göstermi�lerdir. �lk ba�larda iç mekanda kullan�lmak için tasarlansa da  dekorasyon zevkinin de�i�mesi ile beraber hem iç hem de d�� mekanlarda kullan�labilen yer dö�emeleri uygulama konusunda da birçok çe�ide sahiptir. Buna göre yer dö�emesi seçimi yaparken önce ihtiyac�m�z� belirlememiz gerekir. Her ihtiyaca göre çe�itleri bulunmaktad�r. Uygun parke seçiminin püf noktalar�n� bilmek size büyük kolayl�k sa�lar. Peki parke seçerken nelere dikkat edilmelidir?

�ncelemeden Sat�n Almay�n

Önünüzdeki tüm alternatif parke modellerini inceleyin. Böylelikle ev dekorasyonunuza en çok hangi ton ve desende parkenin yak��aca��na daha kolay karar verebilirsiniz. Ard�ndan seçenekleri daralt�n. Bütçeniz dahilinde evinize en çok hitap edecek parke renkleri ve parke modelleri aras�ndan karar�n�z� verin.

Renklere Bak�n

Do�al renklerde mobilyalar ve ev aksesuarlar� ile parke renginde uyum yakalamak daha kolayd�r. Do�al ah�ap görünümlü parkeler, birçok ev dekorasyonu seçene�iyle uyum sa�lamaktad�r. Parke rengine karar verirken, duvar boyan�z�n rengini de göz önünde bulundurman�z� öneriyoruz.

Boyutlar�na Bak�n

Dar veya geni� ah�ap parke plakalar� aras�nda karars�zl�k ya�ayabilirsiniz. Klasik parke modelleri kolay bir seçenek olacakt�r.

Kullan�ma Uygunlu�una Bak�n

Mutfak giri�i veya hol gibi sürekli trafi�in oldu�u alanlarda daha sert ve kaliteli malzemeye sahip parkeler seçmenizde fayda vard�r. Daha dayan�kl� ve kaliteli parkeler seçerek, bu parkeleri bir ömür kullanabilirsiniz. Tabi, ayl�k ve y�ll�k rutin bak�mlar�n�z� yapt�rmay� atlamamal�s�n�z. Parkelerinizi temiz tuttu�unuz ve bak�m yapt���n�z sürece, ilk günkü görünümünü y�llar boyunca koruyacaklard�r. Parke seçiminde kolay temizlenebilir yüzeyler daha pratik seçenekler aras�ndad�r.

Alan Hesaplamas� Yap�n

Oda büyüklü�ü, pencere say�s�, odan�n güne� al�p almamas�; parke seçiminde dü�ünülmesi gereken aras�ndad�r. E�er parke dö�emesi yap�lacak alan küçükse, daha aç�k tonlarda bir parke rengine karar verebilirsiniz. Odan�z gün ����� al�yorsa ve ferahsa, orta tonlarda parke seçimi yapabilirsiniz. Parke örnekleri alarak, günün farkl� saatlerinde odan�zda ayd�nlatma testleri yaparak, en çok hangi renk parkenin odan�z� daha geni� ve ferah gösterece�ini kolayca tespit edebilirsiniz.
�htiyaçlar�n�z�n

Ne Oldu�una Bak�n

Her oda için farkl� kalitede parke dö�emesinde karar k�labilirsiniz. Hatta banyo ve mutfa��n�z için suya dayan�kl� ve en kaliteli malzemelerden üretilen parkeler aras�ndan seçim yapman�zda fayda vard�r.

Malzemeyi Kontrol Edin

Ah�ap ve laminat parke modelleri aras�nda karars�zl�k ya��yorsan�z, bu iki seçenek aras�nda fiyat ve kalite k�yaslamas� yaparak karar verebilirsiniz. Klasik me�e a�ac�ndan üretilen ah�ap parkeler yerine; daha s�ra d��� bir �eyler arayanlar, karaa�aç ve ceviz a�ac� ham maddesi olan ah�ap parke modellerini de inceleyebilirler.

linkler